IMW

Algemene voorwaarden

Privacy en rechten van de cliënt

In het kader van de hulpverlening vragen wij aan onze cliënten informatie over henzelf en eventueel over hun gezin of andere betrokkenen. Dit zijn gegevens van persoonlijke aard. Afschriften van correspondentie met en over cliënten en eventuele andere stukken die voor de hulpverlening van belang zijn, worden in een dossier bewaard. Van ieder gesprek dat in het kader van de hulpverlening plaatsvindt maken wij enkele korte aantekeningen. Ook deze worden in het dossier bewaard.

Daarnaast verzamelen wij algemene persoonsgegevens:

  • om als instelling te kunnen beoordelen of wij nog het juiste hulpverleningsbeleid voeren;
  • om aan de overheid, die ons werk betaalt, te kunnen verantwoorden waaraan dat geld wordt besteed.

Het verzamelen van gegevens voor deze beide laatste doeleinden gebeurt altijd anoniem (dat wil zeggen dat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot personen).

Privacyregels en rechten van de cliënt

  • In onze instelling gelden de volgende regels:
  • cliënten hebben o.a. het recht te weten welke gegevens van hen worden vastgelegd en waarom;
  • zij mogen vragen hun dossier in te zien; en als zij vinden dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebben zij het recht te vragen die te wijzigen;
  • degene aan wie de cliënt de informatie heeft gegeven, is tot geheimhouding verplicht. Wij gaan met informatie vertrouwelijk en zorgvuldig om. Privacy is gewaarborgd;
  • binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen cliëntgegevens inzien; alleen degenen voor wie dat vanwege hun functie nodig is. De directie bepaalt wie dat zijn;
  • soms is het voor de hulpverlening noodzakelijk cliëntgegevens uit te wisselen met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt in de regel echter alleen dan, wanneer de cliënt daar van te voren toestemming voor geeft;
  • alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft;
  • persoonlijke cliëntgegevens worden vernietigd, na verloop van de termijn die daarvoor is vastgelegd (uiterlijk 3 jaar).

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan de uitgebreide Privacyverklaring IMW Breda. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u ons mailen: info@imwbreda.nl

Aansprakelijkheid
IMW Breda is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van IMW Breda is beperkt tot het bedrag waarop de door de betrokken rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

 

Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media
Acute
hulp