IMW
terug naar overzicht

Jaarverslag IMW 2018

‘Bereik(t)’, is de titel van het jaarverslag 2018 van het IMW Breda. In het verslag wordt informatie gegeven over de verschillende werksoorten met de daarbij behorende cijfers. De interviews met medewerkers laten zien wie zij hebben bereikt en wat zij hebben bereikt.

 “Al ruim 50 jaar zijn we er voor kwetsbare burgers, die de hulp van onze vakmensen nodig hebben. Dat doen we niet alleen, maar veelal samen met anderen, bijvoorbeeld in de wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda, in het CJG, het stedelijk Bemoeizorgteam en in RUPS “, zegt Jeroen Berkhout, directeur/bestuurder van het IMW Breda.

Bij het IMW verzorgen maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en vrijwillig medewerkers de hulp- en dienstverlening.

Het maatschappelijk werk heeft in 2018 in totaal 2206 cliënten geholpen met diverse problemen, zoals problemen rond inkomen (veelal schulden), problemen in relaties waaronder huiselijk geweld, maar ook verwerking van echtscheiding of verlies van gezondheid.

Mensen met schulden hebben veelal ook andere problemen, die de oorzaak of het gevolg zijn van hun financiële problematiek. Een integrale aanpak van problemen is dan belangrijk. Onze maatschappelijk werkers zijn geschoold om breed te kijken en oog te hebben voor de achterliggende problemen”, aldus Jeroen Berkhout.

Bij het Sociaal raadsliedenwerk hebben er 6414 contacten plaatsgevonden met cliënten over 7985 onderwerpen. Cliënten hebben bijvoorbeeld vragen over hun inkomen, regelingen en voorzieningen maar ook over belastingen en toeslagen. “De laatste jaren zien we een toenemend aantal ZZP’ers en statushouders dat een beroep doet op het Sociaal raadsliedenwerk” , geeft Jeroen Berkhout aan.

Zowel overdag als buiten kantooruren helpt het IMW burgers die in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Veroorzaakt door bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor ze dreigen hun huis kwijt te raken of afgesloten gaan worden van energie of water. Of door relatieproblemen waarbij huiselijk geweld een rol speelt. “Bij huiselijk geweld situaties is het belangrijk dat het geweld stopt en er weer een veilige situatie ontstaat voor alle gezinsleden. En samen met het gezin en de mensen om hen heen gekeken wordt wat er nodig is om het geweld in de toekomst te voorkomen. Wij hanteren voor het signaleren van huiselijk geweld en het aanpakken van dergelijke situaties de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”, vertelt Jeroen Berkhout.

Meer informatie over het IMW en haar activiteiten in 2018 is te lezen op de website imwbreda.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

Vragen en dilemma's na persconferentie 19 mei

Op 19 mei kondigde de regering aan dat sommige maatregelen tegen het coronavirus voor kinderen en jongeren versoepeld worden. Dit betekent dat er meer ruimte is om zelf keuzes te maken. Het betekent echter ook dat op veel vragen niet een eenvoudig 'ja, dat mag' of 'nee, dat mag niet' bestaat. Hoe maak je d...

lees dit artikel

Huiselijk geweld en het Coronavirus: verhalen uit de praktijk in West-Brabant

Op initiatief van het Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis West-Brabant is een compilatie gemaakt van vlogs van professionals en ervaringsdeskundigen. Zij vertellen hoe zij in deze Corona tijd bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun werkzaamheden uitvoeren. Ook komen Miran...

lees dit artikel
Adresgegevens

Willemstraat 20
4811 AL Breda
Postbus 1089
4801 BB Breda

Social media


Acute
hulp